سکوت در موسیقی

در مبحث ارزش های زمانی گفته شد که هر نت چه میزان کشش زمانی دارد. ارزش های زمانی و بالطبع کشش های زمانی را می توان از روی شکل نتها متوجه شد.
همان اندازه که یک نت می تواند کشش زمانی داشته باشد یک سکوت هم می تواند دارای کشش زمانی باشد. تقسیمات کشش زمانی سکوت ها نیز مانند نت ها از روی شکل سکوت ها مشخص می شود.
در این ویدیو به بحث سکوت در موسیقی می پردازیم.

این ویدیو از مجموعه ویدیو های آموزش تئوری موسیقی است که در مجله آنلاین سازفروش ترجمه و تهیه شده است. اگر تا کنون موفق نشده اید تئوری موسیقی را به خوبی درک کنید و یا دوست دارید اطلاعات خود را در این زمینه گسترش دهید،این مجموعه آموزشی را به شما تقدیم میکنیم.

تولید کننده ویدیو :

www.musictheoryacademy.com

ترجمه شده در مجموعه سازفروش

مترجم  و گوینده: بهزاد بیسادی
A rest is a musical notation sign that indicates the absence of a sound.

Each rest symbol and name corresponds with a particular note value for length, indicating how long the silence should last.

Rests are intervals of silence in pieces of music, marked by symbols indicating the length of the pause. Each rest symbol and name corresponds with a particular note value, indicating how long the silence should last, generally as a multiplier of a measure or whole note.

When an entire bar is devoid of notes, a whole (semibreve) rest is used, regardless of the actual time signature. The only exceptions are for a 4
2 time signature (four half notes per bar), when a double whole rest is typically used for a bar’s rest, and for time signatures shorter than 3
16, when a rest of the actual measure length would be used.For a 4
2 bar rest, it is also common to use the whole rest instead of the double whole rest, so that a whole-bar rest for all time signatures starting from 3
16 is notated using a whole note rest. Some published (usually earlier) music places the numeral “1” above the rest to confirm the extent of the rest.

In instrumental parts, rests of more than one bar in the same meter and key may be indicated with a multimeasure rest (British English: multiple bar rest), showing the number of bars of rest, as shown. Multimeasure rests of are usually drawn in one of two way

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *